FIRMA / Pięknie o nas i o umiejętnościach naszego zespołu

YouTube video player
 • Roman Kaźmierczak

  Roman Kaźmierczak


  Założyciel Firmy. Otrzymał przywilej sygnowania swoich prac godłem miasta. Rzeczoznawca jubilerski w zakresie złotnictwa, diamentów i starych monet. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej. ... sukces firmy jest bardzo silnie związany z osobami, które od lat ze mną pracują. Pracownik jest dla mnie najważniejszy.
  Mistrz - Złotnik Jubiler miasta Gorzowa Wlkp.

  Zobacz więcej
 • Bożena Kaźmierczak

  Bożena Kaźmierczak


  Współzałożyciel firmy Jubiler Roman Kaźmierczak. Tworzy świetny duet z synową Ewą Kaźmierczak przy projektowaniu biżuterii i wyborze od zewnętrznych dostawców. ...staram się, żeby biżuteria w naszych sklepach była w tym samym wzorze w pojedynczych egzemplarzach.

 • Radosław Kaźmierczak

  Radosław Kaźmierczak


  Mistrz złotnictwa. Odpowiada za najnowsze technologie i ich wdrażanie. Biegły sądowy, członek komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Gorzowie.Uczestnik kilku kursów zagranicznych: Idar-Oberstein-Rzeczoznawca Diamentów, Aalen/Westfalia-Obróbka Platyny, Pforzheim (złote miasto) - Mokume-Gane

 • Ewa Kaźmierczak

  Ewa Kaźmierczak


  Pracuje od 1999 Odpowiedzialna za pracę sklepów. Projektuję biżuterię wykonywaną w naszej pracowni złotniczej. Kontakt z klientem na najwyższym poziomie. Pełne doradztwo przy wyborze biżuterii ślubnej. Wie prawie wszystko na temat sprzedaży zegarków. ...praca z klientami ogromną satysfakcją. (E.K.)

Sprawdź nasze atuty

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych

Wykonamy każdy wzór obrączek, w różnej szerokości i wysokości oraz w różnych kolorach złota i próbach złota. W każdej obrączce możemy oprawić brylant lub brylanty. Spełniamy prawie wszystkie życzenia klientów.

Własny projekt - gwarancja ceny

Dla tych z Państwa, którzy wybiorą obrączki lub przedstawią własny projekt gwarantujemy bezpłatne zmniejszenie lub powiększenie w okresie kilku miesięcy, dlatego nasze obrączki można zamawiać na długo przed ślubem, bezpłatny okres zmniejszenia lub powiększenia liczy się wtedy na miesiąc przed ślubem i trwa do trzech miesięcy po ślubie. Zamawiając wcześniej obrączki gwarantujecie sobie Państwo niezmienność cen złota.

Nie tworzymy strategii cenowej

Co na dzisiaj jest bardzo ważne. Nie tworzymy strategii cenowej na udzieleniu ogromnych rabatów poprzez podnoszenie wcześniej cen by udzielać wysokie rabaty. Jako producenci obrączek nie posiadamy pośredników. Cały proces od przyjęcia zlecenia do wykonania produktu finalnego, czyli gotowych obrączek realizujemy w naszej pracowni, dzięki temu możemy oferować najkorzystniejsze ceny obrączek w przeliczeniu za gram gotowego wyrobu.

Polecamy pełen serwis zakupionych obrączek

Polecamy pełen serwis wykonanych  obrączek. – zmniejszenie lub powiększenie. Nasze 30-letnia obecność na rynku zobowiązuje do ścisłej współpracy z klientem. Jesteśmy wrażliwi na problemy klientów, wiele rzeczy praktycznie załatwiamy od ręki.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA KLIENTÓW POSIADACZY KARTY STAŁEGO KLIENTA I SPAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USŁUG.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jubiler Kaźmierczak inspektor ochrony danych Kaźmierczak Radosław kontakt biuro(at)jubilerkazmierczak.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją świadczonych usług i informowania o produktach i usługach serwisowych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Regulamin
REALIZACJI „Karty Podarunkowej”
Jubiler Roman Kaźmierczak

Jubiler Roman Kaźmierczak, zwany dalej Jubiler, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Karty Podarunkowej ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

§ 1
Przedmiot regulacji

1. Regulamin określa tryb realizacji „Kart Podarunkowych” (dalej również jako „Karty”) emitowanych przez Jubilera, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.
2. Karty Podarunkowe emitowane są przez Jubilera w dowolnych nominałach – np. 100 zł, 250 zł, 500 zł i 1.000 zł albo innych zgodnie z zamówieniem Klienta.
3. Jubiler opatruje Karty Podarunkowe datą ważności naniesioną na druku Karty.
4. Karta Podarunkowa stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 2
Karta Podarunkowa

1. Ważną Kartą Podarunkową w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wystawiony przez Jubiler Roman Kaźmierczak według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, i opatrzony numerem seryjnym,
2) nie dokonano w niej jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,
3) nie został zrealizowany w terminie podanym na karcie,
4) został opatrzony pieczęcią Jubilera i podpisem wystawcy karty.

2. Nie stanowi Karty Podarunkowej w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3
Zakup Karty Podarunkowej

1. Zakup Karty Podarunkowej następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie Karty Podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Karty zgodnie z aktualną polityką rabatową Jubilera, a w szczególności z tytułu posiadania kart stałego klienta lub kart rabatowych.
2. Jubiler wystawi Nabywcy Karty Podarunkowej dokument potwierdzający zakup Karty Podarunkowej, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Karty Podarunkowej, wskazanej w § 2 Regulaminu.

§ 4
Sposób użycia

1. Jubiler niezwłocznie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej jest gotów do jej zamiany na dowolny towar lub usługę z asortymentu znajdującego się w jego ofercie przez czas wskazany w karcie nie dłużej jak 1 rok od daty wystawienia.
2. Jubiler zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Karty Podarunkowej:

1) we wszystkich punktach handlowych Jubilera („Salony”), w godzinach otwarcia tych Salonów,
2) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Karty Podarunkowej, nie dłużej jak 1 rok od daty wystawienia.
3) poprzez wydanie w zamian za Kartę Podarunkową towarów, znajdujących się w chwili realizacji Karty w Salonie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, przy czym:

a) karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę,
b) jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Karty Podarunkowej osoba realizująca Kartę uiszcza różnicę w formie pieniężnej – gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób,
c) jeżeli cena brutt wydawanych towarów jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, różnica nie jest zwracana,
d) Jubiler uwzględni, przy realizacji Karty rabaty, które przysługują okazicielowi Karty zgodnie z aktualną polityką rabatową Jubilera.

3. Karta Podarunkowa, której termin minął nie może być zrealizowana a środki, za które karta została zakupiona nie podlegają zwrotowi i nie stanowią podstawy żadnych roszczeń Nabywcy Karty lub jej okazicielowi w stosunku do Jubilera.
4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.

§ 5
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Karty Podarunkowej należy przesyłać listownie na adres: ul. Sikorskiego 16 Gorzów wlkp.lub złożyć na piśmie w Salonie. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę i Salon w którym nie zrealizowano Karty Podarunkowej,
2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,
3) numer seryjny Karty Podarunkowej.

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Jubiler zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

2. Jubiler zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
3. W wyniku uznania Reklamacji Jubiler dokona realizacji Karty podarunkowej, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Kartę można było zrealizować, wyda Kartę Podarunkową w nominale odpowiadającym Karcie, której termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Salonach oraz na stronie internetowej www.jubilerkazmierczak.pl.
2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
6. Jubiler Kaźmierczak zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.

Regulamin klubu stałego klienta

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w klubie stałego klienta.

§1
Program i Organizator

1. Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez Jubiler Roman Kaźmierczak (zwanego dalej Jubilerem) programu lojalnościowego oraz zasady uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest:

1) oznaczenie przedsiębiorcy: Jubiler Roman Kaźmierczak,
2) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Gorzów ul.Sikorskiego 16,
3) numery ewidencyjne: NIP: 5990100848,
4) rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

§2
Odbiorcy programu

Program adresowany jest do stałych klientów Jubilera, dokonujących wielokrotnie zakupy w salonach sprzedaży „Jubiler Kaźmierczak”.

§3
Warunki udziału w programie

1. Do udziału w programie dopuszczone są wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem przystąpienia do programu jest:

1) dokonanie w salonie Jubilera co najmniej jednego zakupu o dowolnej wartości,
2) czytelne, kompletne, oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w programie lojalnościowym,
3) wyrażenie zgody na udział w programie,
4) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,
5) wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Jubilera danych osobowych uczestnika, dla celów związanych z niniejszym programem, zgodnie z prowadzoną przez Jubilera polityką prywatności,
6) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Jubilera informacji lub ofert handlowych.

§4
Karta

1. Spełnienie wszystkich wymogów, opisanych w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnia do otrzymywania indywidualnej, posiadającej unikatowy numer, karty stałego klienta Jubilera [Karta].
2. Jubiler zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty w przypadku, niespełnienia przez potencjalnego uczestnika programu wszystkich, przewidzianych niniejszym regulaminem wymogów.
3. W przypadku zniszczenia, bądź utraty Karty, istnieje jednorazowa możliwość wydania jej duplikatu, przy czym konieczne jest przedłożenie Jubilerowi, stosownego i poprawnie wypełnionego wniosku.

§5
Uprawnienia posiadacza Karty

1. Posiadanie Karty uprawnia do:

1) otrzymania rabatu na każdorazowy zakup produktów oferowanych przez Jubilera w określonej wysokości, zgodnie z aktualną polityką rabatową,
2) otrzymywania aktualnych ofert promocyjnych lub zniżek okazjonalnych dla posiadaczy kart a także ofert dodatkowych, o których posiadacz karty będzie zawiadamiany w odrębnych komunikatach,
3) otrzymywania informacji o nowych kolekcjach i bieżących trendach, dotyczących branży jubilerskiej, nowościach u Jubilera,
4) korzystania z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie posiadaczom kart, o których posiadacze będą zawiadamiani w odrębnych komunikatach.

2. Skorzystanie z oferowanych uprawnień jest możliwe tylko po uprzednim okazaniu karty w salonie Jubilera.

3. Uprawnienia, wynikające z posiadania karty, w szczególności rabatów cenowych, mogą być przekazywane osobom trzecim, nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny oraz na inne świadczenia, jak również nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Jubilera, chyba że co innego będzie wynikało z regulaminów innych promocji.

§6
Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania przez Jubilera zmian w niniejszym regulaminie, odbiorcy programu lojalnościowemu, a w szczególności posiadaczowi Karty, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu, przysługuje prawo do złożenia na adres: biuro@jubilerkazmierczak.pl, oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku zmiany danych lub adresu odbiorcy programu, a w szczególności posiadacza Karty, prosimy o przesłanie informacji mailowo, na adres biuro(at)jubilerkazmierczak.pl

  Informacja dodatkowa dla zamawiającego- konsumenta

 o warunkach zamówienia o wykonanie dzieła nieprefabrykowanego, dostosowanego do indywidualnych  potrzeb zamawiającego z dnia

 1. Przedmiotem świadczenia jest Wykonanie biżuterii o wymiarach, wadze wynikających z projektu-wzoru zgodnym ze (specyfikacją) załącznik fotograficzny uzgodnioną z zamawiającym w korespondencji telefonicznej,mailowej,ustnej.
 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zamawiane dzieło jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (art. 38 ust.3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) i wyraża zgodę na powyższe.
 3. Dzieło podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zamawiający nie jest uprawniony do kopiowania dzieła, ani jego przekazywania celem kopiowania innym osobom i podmiotom.
 5. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy. Przesyłka zrealizowanego zamówienia jest uzależniona od terminowej zapłaty całości ceny usługi.
 6. Cena wykonania ustalana jest indywidualnie dla każdego wyrobu.
 7. Termin wykonania dzieła jest ustalany indywidualnie z zamawiającym.

 Dane do przelewu

 JUBILER ROMAN KAŹMIERCZAK , SIKORSKIEGO 16, 66-400 GORZÓW WLKP.,

 Nr konta   m bank
54114020040000350277168401